Přeskočit na obsah

Cirkulární ekonomika

O nás

Blog

Cirkulární ekonomika

 

Jak definuje cirkulární ekonomiku EU?

Co vlastně znamená pojem cirkulární ekonomika? Jak prospívá jednotlivci, životnímu prostředí a ekonomice? Odpovědi nabízí definice Evropské unie.

Evropská unie ročně vyprodukuje více než 2,5 miliardy tun odpadu. V současné době aktualizuje své právní předpisy o nakládání s odpady, aby podpořila přechod k udržitelnějšímu modelu známému jako cirkulární či oběhové hospodářství.

Cirkulární ekonomika je podle oficiální definice EU (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits) model výroby a spotřeby, který zahrnuje sdílení, leasing, opětovné použití, opravy, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a produktů tak dlouho, jak je to možné. Tímto způsobem se prodlužuje životní cyklus výrobků.

Jak vypadá praxe?

V praxi to znamená snížit množství odpadu na minimum. Když produkt dosáhne konce své životnosti, jeho materiály se díky recyklaci udrží v rámci ekonomiky všude, kde je to možné. Je možné je produktivně používat znovu a znovu, a tím vytvářet další hodnotu. Jde o odklon od tradičního, lineárního ekonomického modelu, který je založen na vzoru vezmi-vyrob-spotřebuj-vyhoď. Tento model spoléhá na velké množství levných, snadno dostupných materiálů a energie.

Součástí tohoto modelu je také plánované zastarávání, kdy byl produkt navržen tak, aby měl omezenou životnost, aby spotřebitele povzbudil k jeho opětovné koupi. Evropský parlament vyzval k přijetí opatření k řešení této praxe.

Proč musíme přejít na cirkulární ekonomiku?

Opětovné použití a recyklace produktů zpomalí využívání přírodních zdrojů, omezí narušování krajiny a pomůže omezit škody na biologické rozmanitosti. Další výhodou cirkulární ekonomiky či oběhového hospodářství je snížení celkových ročních emisí skleníkových plynů. Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou v EU průmyslové procesy a použití produktů odpovědné za 9,1 % emisí skleníkových plynů, zatímco nakládání s odpady představuje 3,32 %.

Vytváření účinnějších a udržitelnějších produktů by pomohlo snížit spotřebu energie a zdrojů. Posun ke spolehlivějším produktům, které lze znovu použít, upgradovat a opravit, by snížil množství odpadu. Obaly jsou závažným problémem a průměrný Evropan vyprodukuje ročně téměř 180 kilogramů obalového odpadu.

Snížení závislosti na surovinách

Světová populace roste a s ní i poptávka po surovinách. Zdroje zásadních surovin jsou však omezené. Omezené zásoby také znamenají, že některé země EU jsou ve svých surovinách závislé na jiných zemích. Recyklace surovin zmírňuje rizika spojená s dostupností a závislostí na dovozu.

Nová pracovní místa

Přechod k cirkulární ekonomice by kromě jiného mohl zvýšit konkurenceschopnost, stimulovat inovace, podpořit hospodářský růst a vytvořit pracovní místa (jen v EU do roku 2030 až 700 000 nových pracovních míst).

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům ukáže méně známé krásy české přírody

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům ukáže méně známé krásy české přírody

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny