Přeskočit na obsah

Cirkulární ekonomika

O nás

Blog

Cirkulární ekonomika

 

Jak definuje cirkulární ekonomiku EU?

Co vlastně znamená pojem cirkulární ekonomika? Jak prospívá jednotlivci, životnímu prostředí a ekonomice? Odpovědi nabízí definice Evropské unie.

Evropská unie ročně vyprodukuje více než 2,5 miliardy tun odpadu. V současné době aktualizuje své právní předpisy o nakládání s odpady, aby podpořila přechod k udržitelnějšímu modelu známému jako cirkulární či oběhové hospodářství.

Cirkulární ekonomika je podle oficiální definice EU (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits) model výroby a spotřeby, který zahrnuje sdílení, leasing, opětovné použití, opravy, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a produktů tak dlouho, jak je to možné. Tímto způsobem se prodlužuje životní cyklus výrobků.

Jak vypadá praxe?

V praxi to znamená snížit množství odpadu na minimum. Když produkt dosáhne konce své životnosti, jeho materiály se díky recyklaci udrží v rámci ekonomiky všude, kde je to možné. Je možné je produktivně používat znovu a znovu, a tím vytvářet další hodnotu. Jde o odklon od tradičního, lineárního ekonomického modelu, který je založen na vzoru vezmi-vyrob-spotřebuj-vyhoď. Tento model spoléhá na velké množství levných, snadno dostupných materiálů a energie.

Součástí tohoto modelu je také plánované zastarávání, kdy byl produkt navržen tak, aby měl omezenou životnost, aby spotřebitele povzbudil k jeho opětovné koupi. Evropský parlament vyzval k přijetí opatření k řešení této praxe.

Proč musíme přejít na cirkulární ekonomiku?

Opětovné použití a recyklace produktů zpomalí využívání přírodních zdrojů, omezí narušování krajiny a pomůže omezit škody na biologické rozmanitosti. Další výhodou cirkulární ekonomiky či oběhového hospodářství je snížení celkových ročních emisí skleníkových plynů. Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou v EU průmyslové procesy a použití produktů odpovědné za 9,1 % emisí skleníkových plynů, zatímco nakládání s odpady představuje 3,32 %.

Vytváření účinnějších a udržitelnějších produktů by pomohlo snížit spotřebu energie a zdrojů. Posun ke spolehlivějším produktům, které lze znovu použít, upgradovat a opravit, by snížil množství odpadu. Obaly jsou závažným problémem a průměrný Evropan vyprodukuje ročně téměř 180 kilogramů obalového odpadu.

Snížení závislosti na surovinách

Světová populace roste a s ní i poptávka po surovinách. Zdroje zásadních surovin jsou však omezené. Omezené zásoby také znamenají, že některé země EU jsou ve svých surovinách závislé na jiných zemích. Recyklace surovin zmírňuje rizika spojená s dostupností a závislostí na dovozu.

Nová pracovní místa

Přechod k cirkulární ekonomice by kromě jiného mohl zvýšit konkurenceschopnost, stimulovat inovace, podpořit hospodářský růst a vytvořit pracovní místa (jen v EU do roku 2030 až 700 000 nových pracovních míst).

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

V době pandemie produkujeme více odpadků

V době pandemie produkujeme více odpadků

Recyklace vody jako nutnost?

Recyklace vody jako nutnost?