Přeskočit na obsah

Ekologické řešení snižující emisní zátěž ve městě

Pro Pražany znamená dálkové vytápění komfort, pohodlí a bezúdržbovost. Pro zastupitele městských částí zase jediný rozumný způsob, jak splnit klimatický plán Prahy bez neekologického pálení fosilního plynu v domovních kotelnách.

Kdybychom nahradili dálkové vytápění domovními nebo blokovými kotelnami, zhoršila by se emisní situace v polovině Prahy! Uvnitř hlavního města by se ročně vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů dusíku a nízké komíny domovních kotelen by nedokázaly dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Všichni občané Prahy by zhoršení kvality ovzduší pocítili ihned.

1. Náš cíl: Lepší vzduch

Jak splnit klimatický plán do roku 2030

Cesta ke splnění klimatického plánu metropole je v rozmanitosti paliv, která si sami produkujeme. Před zástupci Prahy stojí nelehký úkol. Jak splnit do roku 2030 klimatický plán, který by měl Pražanům dát záruku, že budou dýchat čistý vzduch a Praha bude zdravým místem pro život? Velkou roli v rozhodování o budoucím zdraví svých obyvatel hraje způsob, jakým budou vytápět své domácnosti. Musíme jít cestou, kdy budeme využívat existující a funkční teplárenskou soustavu, která zbytečně nezatěžuje životní prostředí - a nevyžaduje stavbu nových komínů a lokálních výtopen.

Udržujme lepší ovzduší a snižujme emise

Tím, že budeme vytápět teplem z pražské teplárenské soustavy, udržujeme kvalitu životního prostředí. Napojováním dalších pražských objektů na tuto chytrou soustavu emise v Praze ještě více snižujeme.

Starejme se o udržitelnost emisní zátěže

Elektrárna Mělník, ve které vzniká kogenerací elektrická energie a teplo, disponuje nejmodernějšími protiemisními technologiemi a zbytkové emise jsou vypouštěny do vyšších oblastí atmosféry, nezatěžují tak svoje okolí.

Efektivně využívejme zdroje energie

Kombinovanou výrobou dokážeme využít až 95 % dodaného paliva (včetně odpadu) a přeměnit ho efektivně na elektrickou energii a teplo. Elektrárna v Mělníce navíc bude přecházet na paroplynovou výrobu a na ekologické spalování komunálního odpadu, který je jinak v současné době nutné skládkovat.

Čistšího ovzduší docílíme

centrální výrobou tepla, přechodem centrálního zdroje na plyn a řízeným spalováním komunálního odpadu.

Zjistěte ještě více

Sdílejte na sociálních sítích